image   imageimage

專任師資

首頁 > 師資結構 > 專任師資

 

專任師資

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李培銘 副教授(系主任) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電 話:02-2273-3567310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mailjkwit90@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

劉尚銘 副教授

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蔡顯榮  助理教授(兼公關室主任)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電 話:02-2273-3567310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電 話:02-2273-3567676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mailbeta@mail.hdut.edu.tw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mailsam36988@yahoo.com.tw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office Hour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謝松益 助理教授

謝麗玫 助理教授

電 話:02-2273-3567310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電 話:02-22733567310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mailsungyi@mail.hdut.edu.tw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail:limeihsieh@yahoo.com.tw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office Hour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office Hour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪光燦 助理教授(兼體育室行政老師)

戴  光 講師

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電 話:02-22733567310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電 話:02-22733567310   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mailmc033187382@yahoo.com.tw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mailalex@mail.hdut.edu.tw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office Hour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 109-2學期會展系教師留校時間

 

 


gotop